กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกัญญา โคตรสขึง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวทิพวรรณ โยลัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5