กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวีระชน ว่องไว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1