กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแสงดาว ดวงดูสัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางศุภัสษร เชื่อมรัมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรินรดา โยลัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4