กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวญาณิกา อ้อมณฑา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางมยุรี ธงวิชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเบญจพร สุวรรณมาโจ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2