ปฐมวัย

นางสาวทิพวรรณ สุวรรณมาโจ

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุรีภรณ์ เจริญราษฎร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3